محورهای همایش
این مکان نیز یک جعبه است ! شما می توانید در صفحه اصلی چندین جعبه تعریف نمایید و اطلاعات مورد نظر خود را در آنها قرار دهید . شما می توانید جعبه های موجود را حذف نموده و جعبه های دلخواه خود را در سایت قرار دهید ! چیدمان جعبه ها در صفحه اصلی بر اساس ترتیب نمایش می باشد . جهت تغییر چیدمان جعبه به آدرس زیر بروید : مدیریت سایت > صفحه اصلی > موقعیت جعبه ها
این جعبه آخرین جعبه صفحه اصلی نیست ! شما می توانید هر تعداد جعبه که نیاز داشتید به صفحه اصلی اضافه نمایید . بهتر است به ازای هر جعبه صفحه ای وجود داشته باشد که اطلاعات آن جعبه در آن صفحه نیز وجود داشته باشد تا قابلیت آدرس دهی اطلاعات حفظ شود . برای مثال بر روی عنوان این جعبه کلیک کنید !
دبیرخانه همایش
این جعبه آخرین جعبه صفحه اصلی نیست ! شما می توانید هر تعداد جعبه که نیاز داشتید به صفحه اصلی اضافه نمایید . بهتر است به ازای هر جعبه صفحه ای وجود داشته باشد که اطلاعات آن جعبه در آن صفحه نیز وجود داشته باشد تا قابلیت آدرس دهی اطلاعات حفظ شود . برای مثال بر روی عنوان این جعبه کلیک کنید !

  
روز شمار همایش

032
  پوستر همایش

 
  برگزار کنندگان
  حامیان